📖 Điều Khoản Sử Dụng (VN)

THỎA THUẬN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN

Các Điều khoản Sử dụng này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý được thực hiện giữa bạn, dù cá nhân hay nhân danh một pháp nhân (“bạn”) và gelsonluz.com, liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng trang web gelsonluz.com cũng như bất kỳ hình thức truyền thông nào khác , kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động có liên quan, được liên kết, hoặc được kết nối với nó (gọi chung là “Trang web”). Chúng tôi đã đăng ký ở Brazil. Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản Sử dụng này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, THÌ BẠN RÕ RÀNG BỊ CẤM SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Các điều khoản và điều kiện hoặc tài liệu bổ sung có thể được đăng trên Trang web theo thời gian được đưa vào đây một cách rõ ràng bằng cách tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi hoặc điều chỉnh đối với các Điều khoản Sử dụng này vào từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối điều khoản sử dụng” của Điều khoản sử dụng này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó. Hãy đảm bảo rằng bạn kiểm tra Điều khoản hiện hành mỗi khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi để bạn hiểu Điều khoản nào áp dụng. Bạn sẽ tuân theo và sẽ được coi là đã được thông báo và đã chấp nhận, những thay đổi trong bất kỳ Điều khoản Sử dụng sửa đổi nào bằng việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày Điều khoản Sử dụng sửa đổi đó được đăng.

Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật hoặc quy định hoặc sẽ khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó . Theo đó, những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác làm như vậy theo sáng kiến ​​của riêng họ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Trang web không được điều chỉnh để tuân thủ các quy định của ngành cụ thể, vì vậy nếu các hoạt động tương tác của bạn phải tuân theo các luật như vậy, bạn không được sử dụng Trang web này.

Trang web dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng hoặc đăng ký Trang web.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ khi được chỉ định khác, Trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trên Trang web (gọi chung là “Nội dung”) và nhãn hiệu, dịch vụ nhãn hiệu và biểu trưng có trong đó (“Nhãn hiệu”) do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát hoặc được cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu cũng như nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Hoa Kỳ, luật bản quyền quốc tế, và các công ước quốc tế. Nội dung và Dấu hiệu được cung cấp trên Trang web "NGUYÊN TRẠNG" chỉ dành cho thông tin và mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản Sử dụng này, không phần nào của Trang web và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, tái tạo, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, hiển thị công khai, mã hóa,

Với điều kiện là bạn đủ điều kiện để sử dụng Trang web, bạn được cấp giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Trang web cũng như tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn đã có quyền truy cập hợp lệ chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn sử dụng. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và đối với Trang web, Nội dung và Dấu hiệu.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (1) bạn có đủ năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này; (2) bạn không phải là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán mà bạn cư trú; (3) bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào; và (4) việc bạn sử dụng Trang web sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Trang web hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM

Bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp Trang web. Không được sử dụng Trang web liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

Với tư cách là người dùng của Trang web, bạn đồng ý không:

Tìm kiếm nội dung bên ngoài phạm vi giao diện người dùng của trang web (Được cung cấp bởi các menu và liên kết xuyên suốt nội dung). Lưu ý: Trang web này có thể có các công cụ, máy tính, các bài báo chưa hoàn thành, bản phác thảo hoặc bản nháp chưa sẵn sàng để sử dụng công khai. Nội dung này có thể tạm thời có thể truy cập được nhưng chúng không được xuất bản để sử dụng công khai trong giao diện người dùng của trang web.

Lừa đảo, gian lận hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong bất kỳ nỗ lực nào để tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm, chẳng hạn như mật khẩu người dùng.

Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung có trong đó.

Theo quan điểm của chúng tôi, chúng tôi và / hoặc Trang web có thể làm mất uy tín, làm hoen ố, hoặc gây tổn hại theo cách khác.

Sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ Trang web để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.

Sử dụng không đúng cách các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai sự thật về hành vi lạm dụng hoặc hành vi sai trái.

Sử dụng Trang web theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Tham gia vào khung hoặc liên kết trái phép đến Trang web.

Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) vi-rút, ngựa Trojan hoặc tài liệu khác, bao gồm cả việc sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi thư rác (đăng liên tục văn bản lặp lại), gây trở ngại cho việc sử dụng và thưởng thức Trang web không bị gián đoạn của bất kỳ bên nào hoặc sửa đổi, làm suy yếu, làm gián đoạn, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì Trang web.

Xóa bản quyền hoặc thông báo về quyền sở hữu khác khỏi bất kỳ Nội dung nào.

Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.

Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền tải thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn, các định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng (“gifs”), 1 × 1 pixel, lỗi web, cookie , hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là “phần mềm gián điệp” hoặc “cơ chế thu thập thụ động” hoặc “pcms”).

Cản trở, làm gián đoạn hoặc tạo ra gánh nặng không đáng có đối với Trang web hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web.

Quấy rối, làm phiền, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web cho bạn.

Cố gắng bỏ qua bất kỳ biện pháp nào của Trang web được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web, hoặc bất kỳ phần nào của Trang web.

Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.

Trừ khi được luật hiện hành cho phép, giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc theo bất kỳ cách nào tạo nên một phần của Trang web.

Sử dụng đại lý mua hoặc đại lý thu mua để mua hàng trên Trang web.

Sử dụng trái phép Trang web, bao gồm việc thu thập tên người dùng và / hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác nhằm mục đích gửi email không mong muốn hoặc tạo tài khoản người dùng bằng các phương tiện tự động hoặc giả mạo.

CÁC ĐÓNG GÓP ĐƯỢC NGƯỜI DÙNG TẠO

Trang web có thể mời bạn trò chuyện, đóng góp hoặc tham gia vào các blog, bảng tin, diễn đàn trực tuyến và các chức năng khác, đồng thời có thể cung cấp cho bạn cơ hội tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền, thực hiện, xuất bản, phân phối, hoặc truyền phát nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài viết, video, âm thanh, ảnh, đồ họa, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là "Đóng góp"). Các đóng góp có thể được xem bởi những người dùng khác của Trang web và thông qua các trang web của bên thứ ba. Do đó, bất kỳ Đóng góp nào bạn truyền tải có thể được coi là không bảo mật và không độc quyền. Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kỳ Đóng góp nào, do đó bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

Việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc hiệu suất và việc truy cập, tải xuống hoặc sao chép các Đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, hoặc quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào.

Bạn là người tạo và chủ sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý, phát hành và quyền cần thiết để sử dụng và cho phép chúng tôi, Trang web và những người dùng khác của Trang web sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào mà Trang web dự tính và những Điều khoản sử dụng.

Bạn có sự đồng ý bằng văn bản, tiết lộ và / hoặc sự cho phép của mỗi và mọi cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc hình ảnh tương tự của từng và mọi cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép bao gồm và sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào mà Trang web và các Điều khoản Sử dụng này.

Đóng góp của bạn không sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm.

Đóng góp của bạn không phải là quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu khuyến mại, kế hoạch kim tự tháp, thư dây chuyền, thư rác, thư gửi hàng loạt hoặc các hình thức lôi kéo khác.

Đóng góp của bạn không tục tĩu, dâm dục, khiêu dâm, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống hoặc có thể bị phản đối (theo quyết định của chúng tôi).

Đóng góp của bạn không chế giễu, chế giễu, chê bai, đe dọa hoặc lạm dụng bất kỳ ai.

Đóng góp của bạn không được sử dụng để quấy rối hoặc đe dọa (theo nghĩa pháp lý của các điều khoản đó) bất kỳ người nào khác và để kích động bạo lực đối với một người hoặc một lớp người cụ thể.

Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào.

Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.

Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên.

Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ nhận xét xúc phạm nào liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật về thể chất.

Các đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm, bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Bất kỳ việc sử dụng Trang web nào vi phạm những điều đã nói ở trên đều vi phạm các Điều khoản Sử dụng này và có thể dẫn đến việc bạn bị chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng Trang web.

GIẤY PHÉP ĐÓNG GÓP

Bằng cách đăng các Đóng góp của bạn lên bất kỳ phần nào của Trang web, bạn tự động cấp và bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp, cho chúng tôi một -trả tiền, quyền trên toàn thế giới và giấy phép để lưu trữ, sử dụng, sao chép, tái sản xuất, tiết lộ, bán, bán lại, xuất bản, phát sóng, nghỉ hưu, lưu trữ, lưu trữ, bộ nhớ cache, thực hiện công khai, hiển thị công khai, định dạng lại, dịch, truyền, trích dẫn (trong toàn bộ hoặc một phần), và phân phối các Đóng góp đó (bao gồm, nhưng không giới hạn, hình ảnh và tiếng nói của bạn) cho bất kỳ mục đích nào, thương mại, quảng cáo hoặc cách khác, và để chuẩn bị các sản phẩm phái sinh của hoặc kết hợp vào các tác phẩm khác, các Đóng góp đó và cấp và ủy quyền cho những điều đã nói ở trên.Việc sử dụng và phân phối có thể xảy ra ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh phương tiện nào.

Giấy phép này sẽ áp dụng cho bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển và bao gồm việc chúng tôi sử dụng tên, tên công ty và tên nhượng quyền của bạn, nếu có, và bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng nào, và hình ảnh cá nhân và thương mại mà bạn cung cấp. Bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân trong các Đóng góp của mình và bạn đảm bảo rằng các quyền nhân thân chưa được khẳng định trong các Đóng góp của bạn.

Chúng tôi không khẳng định bất kỳ quyền sở hữu nào đối với các Đóng góp của bạn. Bạn có toàn quyền sở hữu đối với tất cả các Đóng góp của mình và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến các Đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tuyên bố hoặc đại diện nào trong các Đóng góp của bạn do bạn cung cấp trong bất kỳ khu vực nào trên Trang web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các Đóng góp của mình cho Trang web và bạn đồng ý rõ ràng sẽ miễn trừ cho chúng tôi mọi trách nhiệm và không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại chúng tôi liên quan đến các Đóng góp của bạn.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, (1) chỉnh sửa, biên tập lại hoặc thay đổi bất kỳ Đóng góp nào; (2) phân loại lại bất kỳ Đóng góp nào để đặt chúng vào các vị trí thích hợp hơn trên Trang web; và (3) để sàng lọc trước hoặc xóa bất kỳ Đóng góp nào vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các Đóng góp của bạn.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các khu vực trên Trang web để để lại đánh giá hoặc xếp hạng. Khi đăng bài đánh giá, bạn phải tuân thủ các tiêu chí sau: (1) bạn phải có kinh nghiệm trực tiếp với cá nhân / tổ chức được đánh giá; (2) các bài đánh giá của bạn không được chứa ngôn từ tục tĩu xúc phạm hoặc lăng mạ, phân biệt chủng tộc, xúc phạm hoặc căm thù; (3) các đánh giá của bạn không được chứa các tham chiếu phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, chủng tộc, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục hoặc khuyết tật; (4) các đánh giá của bạn không được chứa các tham chiếu đến hoạt động bất hợp pháp; (5) bạn không nên liên kết với các đối thủ cạnh tranh nếu đăng các đánh giá tiêu cực; (6) bạn không nên đưa ra bất kỳ kết luận nào về tính hợp pháp của hành vi; (7) bạn không được đăng bất kỳ tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào; và (8) bạn không được tổ chức một chiến dịch khuyến khích người khác đăng bài đánh giá,

Chúng tôi có thể chấp nhận, từ chối hoặc xóa các đánh giá theo quyết định riêng của mình. Chúng tôi hoàn toàn không có nghĩa vụ sàng lọc các bài đánh giá hoặc xóa các bài đánh giá, ngay cả khi bất kỳ ai coi các bài đánh giá là phản cảm hoặc không chính xác. Các bài đánh giá không được chúng tôi xác nhận và không nhất thiết đại diện cho ý kiến ​​của chúng tôi hoặc quan điểm của bất kỳ chi nhánh hoặc đối tác nào của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ đánh giá nào hoặc đối với bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ đánh giá nào. Bằng cách đăng đánh giá, bạn cấp cho chúng tôi quyền vĩnh viễn, không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, trả đầy đủ, có thể chuyển nhượng và có thể cấp phép lại và giấy phép để tái sản xuất, sửa đổi, dịch, truyền tải bằng bất kỳ phương tiện nào, hiển thị, biểu diễn, và / hoặc phân phối tất cả nội dung liên quan đến các bài đánh giá.

ĐĂNG KÝ

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin khác liên quan đến Trang web ("Nội dung gửi") do bạn cung cấp cho chúng tôi là không bí mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sở hữu độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế và phổ biến các Nội dung đệ trình này cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào, thương mại hoặc cách khác, mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn. Theo đây, bạn từ bỏ mọi quyền nhân thân đối với bất kỳ Đệ trình nào như vậy, và theo đây bạn đảm bảo rằng mọi Đệ trình như vậy là bản gốc của bạn hoặc bạn có quyền gửi các Đệ trình đó. Bạn đồng ý rằng sẽ không có bất kỳ sự truy đòi nào chống lại chúng tôi đối với bất kỳ hành vi bị cáo buộc hoặc vi phạm thực tế hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong Nội dung đệ trình của bạn.

NỘI DUNG VÀ TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua Trang web) các liên kết đến các trang web khác ("Trang web của bên thứ ba") cũng như các bài báo, ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, ứng dụng , phần mềm và nội dung hoặc các mục khác thuộc về hoặc có nguồn gốc từ các bên thứ ba ("Nội dung của bên thứ ba"). Các trang web của bên thứ ba và nội dung của bên thứ ba như vậy không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác, phù hợp hoặc đầy đủ và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào được truy cập thông qua Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào của bên thứ ba được đăng trên, có sẵn thông qua, hoặc được cài đặt từ Trang web, bao gồm nội dung, độ chính xác, tính xúc phạm, ý kiến, độ tin cậy, thực tiễn bảo mật, hoặc các chính sách khác của hoặc có trong Trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba. Việc trích dẫn ý kiến ​​của người khác không có nghĩa là chúng tôi chấp thuận hoặc chứng thực điều đó. Việc bao gồm, liên kết đến hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào hoặc bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào không có nghĩa là chúng tôi đã chấp thuận hoặc chứng thực những điều đó. Nếu bạn quyết định rời khỏi Trang web và truy cập Trang web của Bên thứ ba hoặc sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào, bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy và bạn nên biết rằng Điều khoản Sử dụng này không còn chi phối. Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm quyền riêng tư và thực tiễn thu thập dữ liệu, của bất kỳ trang web nào mà bạn điều hướng đến từ Trang web hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào bạn sử dụng hoặc cài đặt từ Trang web. Bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện thông qua Trang web của bên thứ ba sẽ thông qua các trang web khác và từ các công ty khác, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các giao dịch mua đó chỉ dành riêng cho bạn và bên thứ ba hiện hành. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web của Bên thứ ba và bạn sẽ giữ chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tác hại nào do bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Ngoài ra, bạn sẽ giữ chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tổn thất nào do bạn gây ra hoặc tổn hại gây ra cho bạn liên quan đến hoặc dẫn đến bất kỳ cách nào từ bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba hoặc bất kỳ liên hệ nào với Trang web của Bên thứ ba.

NHÀ QUẢNG CÁO

Chúng tôi cho phép các nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo của họ và thông tin khác trong các khu vực nhất định của Trang web, chẳng hạn như quảng cáo thanh bên hoặc quảng cáo biểu ngữ. Nếu bạn là nhà quảng cáo, bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ quảng cáo nào bạn đặt trên Trang web và bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web hoặc các sản phẩm được bán thông qua những quảng cáo đó. Hơn nữa, với tư cách là nhà quảng cáo, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn có tất cả các quyền và thẩm quyền để đặt quảng cáo trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai và quyền theo hợp đồng. Chúng tôi chỉ cung cấp không gian để đặt những quảng cáo như vậy và chúng tôi không có mối quan hệ nào khác với các nhà quảng cáo.

QUẢN LÝ TRANG WEB

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ: (1) giám sát Trang web nếu vi phạm các Điều khoản Sử dụng này; (2) thực hiện hành động pháp lý thích hợp chống lại bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm pháp luật hoặc các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo người dùng đó cho các cơ quan thực thi pháp luật; (3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, để xóa khỏi Trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá mức hoặc gây gánh nặng cho hệ thống của chúng tôi theo bất kỳ cách nào;

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vui lòng xem lại Chính sách Bảo mật của chúng tôi:

https://www.gelsonluz.com/p/privacy-policy.html

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi, được kết hợp với Điều khoản sử dụng này. Xin lưu ý rằng Trang web được lưu trữ ở Braxin. Nếu bạn truy cập Trang web từ bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới có luật hoặc các yêu cầu khác quản lý việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật hiện hành ở Braxin, thì thông qua việc tiếp tục sử dụng Trang web, bạn đang chuyển dữ liệu của mình sang Braxin và bạn đồng ý để dữ liệu của mình được chuyển đến và xử lý ở Braxin.

VI PHẠM BẢN QUYỀN

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang web vi phạm bất kỳ bản quyền nào bạn sở hữu hoặc kiểm soát, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới ("Thông báo"). Bản sao Thông báo của bạn sẽ được gửi đến người đã đăng hoặc lưu trữ tài liệu được đề cập trong Thông báo. Xin lưu ý rằng theo luật hiện hành, bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu bạn trình bày sai quan trọng trong Thông báo. Do đó, nếu bạn không chắc rằng tài liệu nằm trên hoặc được liên kết bởi Trang web vi phạm bản quyền của bạn, trước tiên bạn nên cân nhắc liên hệ với luật sư.

https://www.instagram.com/gelsonluz.m/

HẠN VÀ CHẤM DỨT

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO KHÁC, CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN, TRONG QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, KHI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB (BAO GỒM CHẶN CHỮA ĐỊA CHỈ IP), CHO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO VÌ LÝ DO HOẶC KHÔNG CÓ LÝ DO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO CÓ TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA CỦA BẠN VÀO TRANG WEB HOẶC XÓA BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN ĐÃ ĐĂNG LÊN BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CÓ CẢNH BÁO, TRONG QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI.

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của bạn, tên giả hoặc tên mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể đại diện cho bên thứ ba bữa tiệc. Ngoài việc chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc theo đuổi các biện pháp dân sự, hình sự và lệnh cấm.

SỬA ĐỔI VÀ TƯƠNG THÍCH

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ nội dung của Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng toàn bộ hoặc một phần của Trang web mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Trang web.

Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web sẽ luôn sẵn sàng hoạt động. Chúng tôi có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các vấn đề khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, cập nhật, tạm ngừng, ngừng cung cấp hoặc sửa đổi Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động của Trang web. Không có nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng này được hiểu là có nghĩa vụ bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc cung cấp bất kỳ chỉnh sửa, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến trang web đó.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và xác định theo luật của Braxin. Gelsonluz.com và bạn đồng ý không thể thay đổi rằng các tòa án của Brazil sẽ có quyền tài phán riêng để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh liên quan đến các điều khoản này.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bạn đồng ý không thể hủy ngang gửi tất cả các tranh chấp liên quan đến Điều khoản hoặc mối quan hệ được thiết lập bởi Thỏa thuận này tới cơ quan tài phán của tòa án 'Rio de Janeiro (Brazil)'. Gelsonluz.com cũng sẽ duy trì quyền đưa ra các thủ tục tố tụng về bản chất của vấn đề tại các tòa án của quốc gia nơi bạn cư trú hoặc, nếu các Điều khoản này được ký kết trong quá trình kinh doanh hoặc nghề nghiệp của bạn, thì trạng thái chính của bạn kinh doanh.

ĐÍNH CHÍNH

Có thể có thông tin trên Trang web có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót, bao gồm mô tả, giá cả, tính khả dụng và nhiều thông tin khác. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi nào, sự không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TẮC VÀ HIỆN CÓ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI SẼ CÓ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KẾT NỐI VỚI TRANG WEB VÀ VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LẠM PHÁT, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH, PHÙ HỢP. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC SỰ HOÀN TOÀN CỦA NỘI DUNG CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ (1) LỖI, MIẾNG NÀO, HOẶC NỘI DUNG KHÔNG ĐÚNG 2) THIỆT HẠI CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, CỦA BẤT KỲ TỰ NHIÊN GÌ NÊN, KẾT QUẢ TỪ VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB, (3) BẤT KỲ VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG KHÔNG HỢP PHÁP NÀO CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ / HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ Ở ĐÓ, (4) BẤT KỲ SỰ TÍCH HỢP HOẶC TIN NHẮN TRUYỀN TẢI ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB, (5) BẤT KỲ NHÓM NÀO, VIRUSES, TROJAN HORS HOẶC TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HOẶC QUA TRANG WEB BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÀ / HOẶC (6) BẤT KỲ LỖI HOẶC BẤT KỲ LỖI NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ VẬT LIỆU NÀO HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT LỖI HOẶC THIỆT HẠI NÀO GÂY RA NHƯ KẾT QUẢ VỀ VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, CHUYỂN HOẶC CÁCH KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN TRANG WEB. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, KẾT THÚC, BẢO ĐẢM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA QUA TRANG WEB BẤT KỲ TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀO ĐƯỢC ĐẶC TRƯNG TRONG BẤT KỲ KÊNH HOẶC QUẢNG CÁO KHÁC VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG PHẢI LÀ BÊN HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO DÕI BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ BÊN THỨ BA CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO. NHƯ KHI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THÔNG QUA BẤT KỲ VỪA NÀO HOẶC TRONG MỌI MÔI TRƯỜNG, BẠN NÊN SỬ DỤNG QUYẾT ĐỊNH VÀ THUYẾT PHỤC TỐT NHẤT CỦA MÌNH Ở NƠI PHÙ HỢP.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TRONG MỌI SỰ KIỆN, CHÚNG TÔI HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LIÊN QUAN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ LỢI NHUẬN TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, HẬU QUẢ, BỔ SUNG, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, HOẶC THIỆT HẠI TRÁCH NHIỆM, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU DỮ LIỆU HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ NẾU CHÚNG TÔI ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÀY. KHÔNG NÊN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ĐỐI VỚI NỘI DUNG LIÊN TỤC ĐÂY, CHÚNG TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN GÌ NỮA VÀ LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG, SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC SỐ TIỀN DƯỚI ĐÂY, NẾU CÓ BẤT CỨ, DO BẠN CHO CHÚNG TÔI TRONG THỜI GIAN BA ( 3) GIAI ĐOẠN THÁNG TRƯỚC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO PHÁT SINH HÀNH ĐỘNG HOẶC $ 100.00. CHỨNG MINH LUẬT NHÀ NƯỚC MỸ VÀ LUẬT QUỐC TẾ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CHỨA THIỆT HẠI. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN,

SỰ BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và coi chúng tôi là vô hại, bao gồm các công ty con, chi nhánh của chúng tôi và tất cả các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên tương ứng của chúng tôi, khỏi và chống lại bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả luật sư hợp lý 'phí và chi phí, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ: (1) Đóng góp của bạn; (2) sử dụng Trang web; (3) vi phạm các Điều khoản Sử dụng này; (4) bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố và bảo đảm của bạn được quy định trong các Điều khoản Sử dụng này; (5) bạn vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (6) bất kỳ hành động có hại công khai nào đối với bất kỳ người dùng nào khác của Trang web mà bạn đã kết nối qua Trang web. Bất chấp những điều đã nói ở trên, chúng tôi bảo lưu quyền, với chi phí của bạn, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác với chi phí của mình để chúng tôi bảo vệ các khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào có liên quan đến khoản bồi thường này khi nhận thức được điều đó.

DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền đến Trang nhằm mục đích quản lý hiệu suất của Trang, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu theo định kỳ thường xuyên, nhưng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu mà bạn truyền hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn đã thực hiện bằng cách sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn đối với bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với bất kỳ dữ liệu nào như vậy và theo đây bạn từ bỏ mọi quyền hành động chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kỳ sự mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với dữ liệu đó.

GIAO TIẾP, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Truy cập Trang web, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến tạo thành liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản. BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC VÀ VIỆC GIAO ĐIỆN TỬ CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ GIAO DỊCH DO CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU HOẶC TRUY CẬP TRÊN TRANG WEB. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo bất kỳ quy chế, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác ở bất kỳ khu vực tài phán nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc gửi hoặc lưu giữ các hồ sơ phi điện tử,

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng trên Trang web hoặc đối với Trang web cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Các Điều khoản Sử dụng này hoạt động trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi cho người khác vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng, chậm trễ, hoặc không thực hiện được gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần của điều khoản trong Điều khoản Sử dụng này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó hoặc một phần của điều khoản được coi là có thể tách rời khỏi Điều khoản Sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. Không có mối quan hệ liên doanh, đối tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản sử dụng này hoặc việc sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được hiểu là chống lại chúng tôi do đã soạn thảo chúng. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp bảo vệ mà bạn có thể có dựa trên hình thức điện tử của Điều khoản Sử dụng này và việc các bên không có chữ ký để thực hiện Điều khoản Sử dụng này. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được hiểu là chống lại chúng tôi do đã soạn thảo chúng. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp bảo vệ mà bạn có thể có dựa trên hình thức điện tử của Điều khoản Sử dụng này và việc các bên không có chữ ký để thực hiện Điều khoản Sử dụng này. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được hiểu là chống lại chúng tôi do đã soạn thảo chúng. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp bảo vệ mà bạn có thể có dựa trên hình thức điện tử của Điều khoản Sử dụng này và việc các bên không có chữ ký để thực hiện Điều khoản Sử dụng này.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Để giải quyết khiếu nại liên quan đến Trang web hoặc để nhận thêm thông tin về việc sử dụng Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

https://www.instagram.com/gelsonluz.m/

Quan trọng: Phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của tài liệu này sẽ điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi. Phiên bản này đã được dịch để thuận tiện cho bạn và sẽ không được thông dịch để sửa đổi phiên bản bằng tiếng Bồ Đào Nha.

COMMENTS

Name

ar,1,br,1,cn,1,de,1,dk,1,en,1,es,1,fi,1,fr,1,hi,1,hu,1,id,1,it,1,jp,1,kr,1,nl,1,no,1,pl,1,ro,1,ru,1,se,1,tr,1,vn,1,w1,1,
ltr
static_page
Gelson Luz: 📖 Điều Khoản Sử Dụng (VN)
📖 Điều Khoản Sử Dụng (VN)
Gelson Luz
https://www.gelsonluz.com/p/ieu-khoan-su-dung-vn.html
https://www.gelsonluz.com/
https://www.gelsonluz.com/
https://www.gelsonluz.com/p/ieu-khoan-su-dung-vn.html
true
4069171287594906889
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content